Segueix-nos

Valors

Filosofia del Barça CVB

El respecte, l'esforç, l'ambició, el treball en equip i la humilitat són els cinc principals valors que descriuen l'esperit del FC Barcelona

Respecte

El respecte als altres és un dels pilars fonamentals de la vida democràtica i de la capacitat de viure en societat. Afecta, per tant, l’individu, i té alhora una dimensió social o col·lectiva. En l’esport, el respecte esdevé fonamental, ja que es creen situacions de tensió que cal resoldre de manera gairebé instantània. Cal, per tant, disposar, per sobre dels reglaments i les normes, d’aquest valor que garanteix les interrelacions personals, cordials i correctes. En l’esport, el respecte hi té unes concrecions semblants a les que després s’exigeixen socialment, però la intensitat del moment fa que la presència o l’absència de respecte sigui molt més òbvia i afecti el desenvolupament de la situació o esdeveniment.

Esforç

Hi ha molts models socials que defugen l’esforç i advoquen en favor de la sort, l’oportunisme i el triomf immediat. Amb tot, però, l’esforç és un valor que ens permet arribar a llocs impensables o aconseguir fites i objectius que en moments determinats ens han semblat molt llunyans o inassolibles. La dedicació, el rigor, la constància, la capacitat de sacrifici i la perseverança donen fruit, mentre que la sort o el triomf ràpid sovint són fugissers o momentanis. Cal fer notar que en el món escolar, els mestres i professors ja fa temps que reivindiquen la cultura de l’esforç com a vehicle de desenvolupament acadèmic i superació personal, que ha d’ajudar a construir models socials nous.

Ambició

L’ambició és la voluntat d’aconseguir el màxim rendiment i de fer les coses no només bé, sinó tan bé com sigui possible fer-les i intentar superar-se cada dia. Es tracta d’un valor que tant és aplicable a l’individu com als col·lectius. I aquesta opció posa en marxa un entramat de valors tan variats com ara l’excel·lència, la paciència, la disciplina, l’ordre, la motivació, la responsabilitat, etc. En efecte, l’ambició convoca i necessita un sistema de valors ampli, i, a la vegada, es relaciona amb la feina ben feta, l’esforç i el rigor. Probablement, pel que fa a les fites, apuntar a l’ambició és la manera més segura d’assolir-les, és l’impuls per créixer.

Treball en equip

El treball en equip implica que el subjecte passa a formar part d’un grup i que, com a tal, n’esdevé un element actiu que actua sobre el conjunt (a vegades, fins i tot, en detriment de la pròpia individualitat). Són innegables els beneficis que comporta el fet de saber-se part d’un tot i que aquest fet requereix un aprenentatge i l’accentuació de molts altres valors.

Humilitat

Sovint, quan els esportistes i, en general, els individus assoleixen les fites que s’han marcat, se situen en un pla de superioritat (física, moral, econòmica, etc.) que els fa oblidar una sèrie de valors que amb tota probabilitat han intervingut en la consecució del seu èxit entès com a obtenció de fites: esforç, perseverança, autocontrol, etc. Tothom és conscient de com l’actual Barça CVB ha gestionat els triomfs obtinguts en els últims anys, i com des de la humilitat (i també des de l’esforç, el rigor, la responsabilitat, etc.) s’ha guanyat el respecte del seu entorn, dels adversaris i, en general, de tothom. La humilitat probablement consisteix a saber com tenir clars els valors, a mantenir-los i a defensar-los fins i tot en situacions de superioritat clara o d’èxit.